שפּיל זמור ןפיולטנַא עיסימ ליּפש אָנליין

                                   Mission Escape Rooms ליּפש

זמור ןפיולטנַא עיסימ ליּפש (Mission Escape Rooms):

.ץַאלּפ ַא ןיא טראפשראפ ןייז טלָאוו ןוא זיוה טנַאקַאבמוא ןַא ןיא ןעוועג .זיוה יד ןיא טרעהעג ןענעז סדנוָאס ענדָאמ רעבָא ,ןעקנעדעג טינ ןָאט רי .טקילפנָאק סיורג ןיא ריא סעדָאב םעד .קידעבעל ןינב םעד ןופ סיוא ןעמוקַאב וצ ןבָאה טעוו ריא זמור עּפַאקסע .רעמיצ יד ןשרָאפסיו ,רעטשרע ,סָאד ןָאט וצ .ןקע ןגרָאברַאפ ןוא ןגרָאברַאפ ןייז עלַא ןקוקכרוד ילַאפרעק .רעמיצ יד ןופ סיוא קידעבעל ןוא זלַאזַאּפ עוולָאס ריא ןֿפלעה ןענעק סָאו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס