שפּיל זמַאג לעזַאה יביעב ןופ גנולדנַאהַאב אָנליין

                                   Baby Hazel Gums Treatment ליּפש

זמַאג לעזַאה יביעב ןופ גנולדנַאהַאב (Baby Hazel Gums Treatment):

.החּפשמ ריא טימ טניואוו לעזַאה ןיילק ּווו זיוה יד וצ ןייג טעוו ריא .ךיז ןוא רעדורב ןיילק ריא ןופ ריעק ןעמענ וצ ןבָאה טעוו לדיימ רעזד .םעד טימ ריא ןֿפלעה טעוו ריא .ןייז טעוו רעדורב ריא ןוא לדיימ רעזדנוא סָאוו ןיא ץַאלּפ יד ןעז טעו .רעדניק יד ןלַייוורַאפ וצ ייז ןצונ ןוא רעמיצ יד ןיא ןגיל ןענעז סָאו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס