שפּיל רע טנעדיסקַא ןַאשימ עקלַאיל רעבי אָנליין

                                   Super Doll Mission Accident Er ליּפש

רע טנעדיסקַא ןַאשימ עקלַאיל רעבי (Super Doll Mission Accident Er):

.דרעשזדני זיא ןוא ךַאד יד ןופ ןלאפעג זלַאנַאמירקu200bu200b ןופ עדנַא .רעטקָאד ַא יוו ןטעברַא טעוו ריא ּווו לָאטיּפש Super Doll Mission Acci .ןעמוקאב טָאה ןידלעה רעזדנוא זירעשזדני סָאוו ןסילשַאב ןוא סיסָאנגַאיד .לדיימ רעזדנוא גניטַאערט וצ דעמיַא זנַאשקַא רעכיז ןעמענ וצ םירישכמ ן .ןכערברַאפ ןגעק ףמַאק ריא ןצעזרָאפ ןענעק ןוא טנוזעג רָאג ןייז טעוו י

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס