CalcuDoku  ליּפש

CalcuDoku (CalcuDoku ):

.CalcuDoku שינעטער עווַאקישט רעקינייוו טינ רעבָא ,דיטסיווטנַא ַא ַאזַא .לסיב ַא טעברַא יד ןריצילּפמָאק סָאוו זנַאשידַא טימ רעבָא ,וקָאדוס ףיוא ט .ילַאטנַאזירָאכ רעדָא ילקיטרעוו דיטיּפיר ןייז טשינ לָאז סָאוו ןרעמונ טי .הרוש טסיירד ַא ךרוד דַאדנוַארעס ןענעז סָאוו ,זלעס יד ןופ ןקע סקניל .שרעדנַא ןייז טעוו לעצ רעד ןיא ןלעטש ריא רעמונ יד זַא לטימ סָאוו ,ר

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס