שפּיל רילָאק ץיפ אָנליין

                                   Fitz Color ליּפש

רילָאק ץיפ (Fitz Color):

.עיציניֿפעד ַא סע ןבעג דימ רימ רילָאק רעדנוזַאב ַא ןיא ןקוק רימ ןעוו .סרערעל רעדָא זרעטייקוישזדע רעדָא ,ןרעטלע וצ סע ןרעלקרעד רעדָא רעדנ .ץַאלּפ ַא ריא ןענרעל ךיוא ןענעק ליּפש רעזדנוא .שילגנע ןיא ןעמענ רעייז ןוא ןבראפ ןשיווצ ןדיישרעטנוא דניוושעג טע .רילָאק Fitz ןיא טגנאלרעד סרַאב רילָאק יד ןופ גניזושט ךרוד ןריציפיצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס