שפּיל געזבָאל סגָאד טויק אָנליין

                                   Cute Dogs Jigsaw ליּפש

געזבָאל סגָאד טויק (Cute Dogs Jigsaw):

.סּפייט ןוא זדירב ענעדישרַאפ ןופ טניה ענדָאמ ןוא טויק ןופ רעדליב ףל .רוטַאנ ןיא טשינ ןענעז סָאוו תויתוא ןוטרַאק טּפיוה רעד טסיב יד .ענדָאמ רעייז ןקוק ייז לַייוו ,עביל ןייד ןוא ןריטסיזקע וצ טכער ַא ן .שינעטער ןייא זיולב טציא זיב זיא סע ;דליב ַא ןבַיילק וצ טכער יד ןב .ףיוא יוזַא ןוא רעטַייוו יד ףיוא ןפע ןייז טעוו סָאלש יד ןוא סע עוול .זלַאזַאּפ גניוולַאס ןיא גנורַאפרעד ןוא גניניירט ןייד טיול ןבַיילק וצ

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס