שפּיל םערָאפ 17 אָנליין

                                   17th Shape ליּפש

םערָאפ 17 (17th Shape):

.גניטסיזגי יד וצ רעטַייוו טרעוו יד טימ ,עַיינ ַא ןעמוקַאב ןוא זרעיגי .ףיוא יוזַא ןוא ייווצ רעמונ טימ טַארדַאווק ַא ןעמוקַאב ריא טַאטלוזער ַא .ןצעביז ןופ רוגיפ ַא ןגירק וצ זיא ליּפש םעד ןופ ליצ רעד .רישכמ סקניל יד וצ ךיז נקוקוצ ,ףוס טשינ טעוו ליּפש רעד ,סקניל סעו .גנילפַאש ןוא טנַאמשזדניירעיר :סעיצּפָא ייווצ ןענעז ץיּפש יד ןיא .דעטימיל זיא זנַאשקַא יד ןופ רעמונ יד

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס