שפּיל ןורּכז ןישַאמ עקצַאצ אָנליין

                                   Toy Car Memory ליּפש

ןורּכז ןישַאמ עקצַאצ (Toy Car Memory):

.סרַאק עקצַאצ ןענעז תויתוא טּפיוה יד ,ןטיה וצ עביל רעדניק סָאוו סנָאָא .סרַאק יד וצ דַאטייקַאדעד ליּפש ןורּכז ןישַאמ עקצַאצ יד טייקמַאזקרעמפו ן .ןעיצ ןייז טעוו ןדלעה יד סָאוו ףיוא סדרַאק ןעיצנַיירַא טעוו ליּפש רעד .דלעפ גנייילּפ יד ףיוא ּפָארַא םינּפ ןגיל טעוו סדרַאק .ייז ןכוזרעטנו ןוא ץקעשזדבַא ייווצ ןענעפע וצ ןענעק טעוו ריא ,רעק .ייז ףיוא דיטקיּפיד זיא סָאוו טקנעדעג .סע רַאֿפ טזייוו ןעמוקַאב ןוא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ייז ןענעפע ,סרַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס