שפּיל ירעשזדרעס רעיוא ענדָאמ אָנליין

                                   Funny Ear Surgery ליּפש

ירעשזדרעס רעיוא ענדָאמ (Funny Ear Surgery):

.ןתאלוח ןדישרַאפ ןופ ןדייל טפַאשדניק ןיא רעדניק קינייוו ץנַאג .קינילק רעדניק ַא ןיא רעטקָאד ַא יוו ןטעברַא טעוו ריא ירעשזדרעס רַאע .טנַאמטניוּפַא ןייד וצ ןעמוק ,רעהעג ןוא ןרעיוא טימ סמעלבָארּפ סיורג ן .סיסָאנגַאיד ַא ןכַאמ ןוא ייז ןכוזרעטנו ילַאפרעק וצ ןֿפרַאד ריא .קנערק יד גניטַאערט וצ דעמיַא זנַאשקַא ןופ םוכס ַא ןריפכרוד וצ ןֿפרַאד .טנוזעג רָאג ןייז טעוו דלעה ןייד ןקידנע ריא יוו דלַאב יוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס