שפּיל וקָאדוס זלעשיס אָנליין

                                   Seashells Sudoku ליּפש

וקָאדוס זלעשיס (Seashells Sudoku):

.וקָאדוס זלעשיס ןפורעג שינעטער דייפַאלּפמיס ַא טיירגעגוצ ילַאשעּפס רימ .זלעש טנוב-יטלַאמ ןענעז ןרעמונ ענדונ ןופ טָאטשנַא רעבָא ,וקָאדוס וצ ך .ץַאלּפ יירפ ןייק זיא סע זַא יוזַא ןגייל ןזומ ריא החונמ יד ןוא ,דלעפ .זלעש לַאקינעדיי ייווצ ןייז טשינ לָאז ןטלאפש ןוא זוָאר יד ןיא זַא ןע .טירש טכערמוא יד ןעמענ טשינ טושפ ןעק ריא ,םעלבָארּפ םעד ןופ גנוזיי .ןטכַארט וצ ןבָאה ךָאנ ריא ,רעבָא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס