שפּיל םיתמה סעסנירּפ ןפָאלשרַאפ אָנליין

                                   Sleepy Princess Resurrection ליּפש

םיתמה סעסנירּפ ןפָאלשרַאפ (Sleepy Princess Resurrection):

.קינילק ןייד וצ ןייזטסווואב ןעוועג זיא יז טציא ןוא ,טקילפנָאק ןיא .ןגירקקירוצ ריא ןפלעה וצ ןבָאה טעוו ןָאיטקעררוסער סעסנירּפ יּפילס לי .ןציטש ןבעל רַאֿפ טַארַאּפַא לעיצעּפס ַא וצ ןדנובראפ סעסנירּפ ַא ריא ןופ ט .ילַאפרעק סע ןכוזרעטנו וצ ןֿפרַאד טעוו ריא .םעד רַאֿפ ןצונ וצ ןֿפרַאד טעוו ריא תואופר ןוא םירישכמ יוו טנוזעג יו .טנוזעג רָאג ןייז ןוא זיסנעס ריא וצ ןעמוק טעוו ןיסעצנירּפ יד ,זנַאש

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס