שפּיל דנַיירפ סיורג סיורג ןַיימ אָנליין

                                   My Big Big Friend ליּפש

דנַיירפ סיורג סיורג ןַיימ (My Big Big Friend ):

.ןסערעטניא טסָארּפu200bu200b ןופ עזאב רעד ףיוא זדנערפ טכאמעג עטַאמ .סע דַאטנעווני סָאוו רענייא רעד ץוחַא ןעמעלַא רַאֿפ קיעזמו טביילב סָאוו .תויתוא ערעזדנוא טימ ןעשעג זיא סָאד ןוא ,ןעז ךיוא םיא ןענעק רעדני .ךיוא זדנערפ סיורג רעייז ןוא זדנערפ ןראוועג ייז .Golias דנַאפלעה יולב יד זיא דנַיירפ ס ירוי .ָאגנָאב ןסייהעג ורעגגנַאק ןירג ריא זרָאדַא עטַאמ ןוא ,ַאססענ ףַארעשזד ע .דנַיירפ סיורג גיב ןַיימ ליּפש רעזדנוא ןיא תויתוא ערעדנא ןוא תויתוא .סדרַאק יולב עבלעז יד רעטניה ןגראבראפ ייז .ייז ןענעפע ןוא ןעניֿפעג וצ לַאקינעדיי ייווצ רַאֿפ טכוז ריא