שפּיל געזבָאל םַאסָא אָנליין

                                   Awesome Jigsaw ליּפש

געזבָאל םַאסָא (Awesome Jigsaw):

.ליטס ןופ סיוא ןייג לָאמנייק טעוו זלַאזַאּפ שיסַאלק .דעטרַאטס שינעטער יד ןקידנערַאפ וצ ןגָאלשרָאפ ןוא ליּפש געזבָאל םַאסָא י .עילפַאט לַאקיטרעוו טכער יד ףיוא ןפרָאוועצ ןענעז החונמ יד ןוא ,דלעפ .רעטרע רעייז ףיוא ייז ןלעטש ןוא טרָאד ןופ ייז ןעמענ .ךעלקערב יד רַאֿפ רעטרע טכער יד ןעניֿפעג וצ רעגנירג סע טכאמ סָאוו ,ד .טייצ​​ ןופ עמוס רעטסדנימ יד ןעגנערברַאפ וצ ןריבורּפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס