שפּיל ןורּכז סקַארט רעסקימ אָנליין

                                   Mixer Trucks Memory ליּפש

ןורּכז סקַארט רעסקימ (Mixer Trucks Memory):

.טייקמַאזקרעמפו ליפ יוזַא טשינ ןענעז ייזu200bu200b ןופ עכעלטע רעבָא .זרעסקימ ןענָאטַאב - ךעלטייז ןַאשקַארטסנַאק ףיוא טצינעג ןענישאמ לעיצע .ץַאלּפ ןַאשקַארטסנַאק ןייק ףיוא ייז ןעז ןענעק ריא ןוא גנוזייל יד גני .סדרַאק עבלעז יד רעטניה ןטלַאהַאב ןענעז רעבָא ,ןורּכז סקַארט רעסקימ לי .ץַאלּפ ליּפש יד ןופ ןעמענּפָארַא ןוא לַאקינעדיי ןופ זרעּפ ןענעֿפע וצ זיא .ןטנעמעלע ןופ גנַאג גניסירקני ַא טימ סלעוועל ןַיינ טאה ליּפש רעד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס