שפּיל טייצ דירג רעטסמַאה אָנליין

                                   Hamster Grid Time ליּפש

טייצ דירג רעטסמַאה (Hamster Grid Time):

.ייז וצ טקעּפסער טימ רערעדנא רעדעי וצ ןזַייווַאב .גָאט םעד ןופ טייצ .סגעל יד ןקערטשסיוא ןוא סמרָאפטַאלּפ יד ףיוא ןפיול וצ טיירג זיא טנַא .ריא יוו סרעַיילּפ גולק ףרַאד רע ,םעד רַאֿפ .אישק ןיא זיא סע סָאוו ןיא סָאד יוו טייצ רעקיבלעז רעד ןיא זיא סָאד . טייצ דירג רעטסמַאה רעד ןופ טייצ רעד ןופ טייצ דירג רעטסמַאה רעד ן ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ .

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס