שפּיל שינעטער סדיק לזמ אָנליין

                                   Happy Kids Puzzle ליּפש

שינעטער סדיק לזמ (Happy Kids Puzzle):

.ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז רַאֿפ עירעלַאג ןַייז וצ ריא ץייווני ףַארעשזד עמוס ,עמוס ,עמוס ,עמוס ,עמוס ,עמוס ,עמוס ::::: :¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ .לטסעק ןיילק ַא ןיא קיסַאּפ ייז ןופ רעדעי רעבָא ,ןעמוקעגנא ןיוש ןענע .טַאטש דלַאבמעסַאסיד ַא ןיא ןענעז רעדליב יד לַייוו עלַא ןוא . סנָאיטַאלער יד וצ ןביולג יד ןופ ןַאשקַארטסנַאק זמור ,סע ןופ םערָאפ יד ןוא דיילק יד ןופ םערָאפ יד ןוא ,דיילק םעד ןופ סי .Happy Kids Puzzle יד ןיא טנעוו יד ףיוא טלעטשעג ןייז ןענעק סָאוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס