שפּיל עיגרוריכ זדלַאה ענדָאמ אָנליין

                                   Funny Throat Surgery ליּפש

עיגרוריכ זדלַאה ענדָאמ (Funny Throat Surgery):

.לָאטיּפש טָאטש יד ןיא גנולייטּפָא עיגרוריכ יד ןיא ןטעברַא טעוו ריא ,י .זדלַאה ןייז טימ סמעלבָארּפ סיורג טאה סָאוו לגניי ַא גָארטּפָא רעד וצ רי .שטנעמ רעדעי רַאֿפ ןטַאטלוזער רעטסעב יד ןכיירגרעד וצ רדס ןיא סקרַאּפס .גניוויסרעּפ ןוא גנישירעּפ וצ ךייש וצ ךייש טעטיוויטקַא ןופ ּפיט קעב .טנעיצַאּפ רעד גניטַאערט וצ דעמיַא זנַאשקַא ןייד ןופ סנַאווקיס יד ריא ן