שפּיל ןורּכז ץורפ אָנליין

                                   Fruits Memory ליּפש

ןורּכז ץורפ (Fruits Memory):

.רעטניוו טלַאק ַא ךָאנ ןבעל נבַיילב וצ רעבלל רעזדנוא ןיא סנימַאטיוו ג .דליב םעד ןופ סיירג יד וצ עיצרָאּפָארּפ ןיא זיא דליב םעד ןופ סיירג י .תוריפ לַאקינעדיי ןופ רָאּפ ַא ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד ריא ,ייז ןענעֿפע וצ ן .סעשטַאערב יד ןופ םעזוב יד ןופ טסוב יד ןופ ןקעוו יד ןיא ןקירב יד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס