שפּיל זרעדורטני דמערפ אָנליין

                                   Alien Intruders ליּפש

זרעדורטני דמערפ (Alien Intruders):

.ןסרוסער יד עלַא סיוא גניּפמַאּפ ,סע ןרעטשעצ וצ דרע טענַאלּפ םעד ןכייר .ָאד ףוס לָאז טכַאלש יד ןוא ץַאלּפ ףיט ןיא טענַאלּפ ןגייא ןייד ןופ ןקרא .טעברַא ןייז ןופ טייצ רעד ןיא שטנעמ םעד ןופ םעד יוו עבלעז יד זיא .טכַאנ יד ןופ ץרַאה יד ןופ םערָאפ יד ןיא טמוק עצנַאג עצנַאג ,טייקמַאזק .רעטסַאפ ןייז וצ גנוגעווַאב ןייז ןוא ,טקראטשעג טאה טנַייפ יד זַא ןעז .זרעדורטני ןעילַא ןיא ץענערג יד ןופ הרוש טיור יד וצ זנַאיליי יד ןז

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס