שפּיל גנישטטַאמ ירָאמעמ ץַאק 44 אָנליין

                                   44 Cats Memory Matching ליּפש

גנישטטַאמ ירָאמעמ ץַאק 44 (44 Cats Memory Matching):

.Cats Memory Matching 44 ןיא ריא טימ טניירפ ןכַאמ וצ ןליוו ץַאק שי .ריט ידu200bu200b ןופ עיצַארעּפָא ןופ טַייצ יד וצ גנויצַאב רעד ןיא רע .עּפורג ץַאק יד ןטַאש וצ געוו רעדעי ןיא גניירט זיא רע .דלעפ גנייילּפ רעזדנוא ףיוא ןענַיישרעד ןלעוו עלַא Roma .ןענעז ייז יוו עבלעז יד ןייז ןלעוו ייז ,ייז טימ יוו טנוזעג .ליּפש יד ןסינעג ןוא ןורּכז לַאוסיוו רעייא ןַאב ,טרָא םעד זיירעמעמ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס