שפּיל ןורּכז ץַאק 44 אָנליין

                                   44 Cats Memory ליּפש

ןורּכז ץַאק 44 (44 Cats Memory):

.ןרעמונ גנַאל זיירעמעמ רעדָא רעדיל ןענרעל וצ קיטיינ טינ זיא סע ,ןו .ןורּכז ץַאק 44 - דייש לסקַא ,לסקַא סילרייוו ןקריוו ססעלעריוו ץכעלָאש LOOK LIST OF BREAKTHROUGH BACKGROUND ROD: ROD OF BELT, ROD ןופ ע .סענָא לַאקינעדיי ייווצ ןעניֿפעג ןוא ןדלעה ןופ דליב יד טימ סדרַאק יד .טגעוואב ןוא טַייצ ןופ םומינימ ַא ןפע ףיוא ןעגנערברַאפ וצ ןריבורּפ .דלעפ גנייילּפ יד ףיוא ןבַיילב ןלעוו רעדליב ןענעפע Dialogue ןופ עיצַארעּפָא ןופ רעטסומ יד ןופ u200bu200bטַארַאּפַא יד.

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס