שפּיל Mountain קייב אָנליין

                                   Mountain Bike ליּפש

Mountain קייב (Mountain Bike):

.ןבעל ןייז עלַא ןופ טמולחעג טאה רע קייב גרַאב ַא ךיז טפיוקעג ,טלעג .ָאד ןטלאהעג ןענעז סָאוו סעסַאר ןיא לייטנָא ןעמענ ןוא גרעב יד וצ ןיי .זנַאשיטַאּפמַאק יד ןיא ןעניוועג םיא ןפלעה טעוו קייב Mountain ליּפש י .דעּפיסָאלעוו ַא ןופ דָאר םעד רעטניה ןציז דלעה ןייד ןעז טעוו ריא .טַייקכיג ףיורַא ןבַיילק וצ גניטיירעלעסקַא זַייווכעלסיב ןוא גנילדעּפ ן .געוו יד ןופ זנַאשקעס ךעלרעפעג ערעדנא ןוא דרע יד ןיא זּפיד ,סּפמַאשז .געוו יד ןופ זנַאשקעס ךעלרעפעג יד עלַא רעביא ןעגנירּפש ןוא סקירט ןר

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס