שפּיל רעטקָאד גנָאט לדיימ דיטַאד אָנליין

                                   Dotted Girl Tongue Doctor ליּפש

רעטקָאד גנָאט לדיימ דיטַאד (Dotted Girl Tongue Doctor):

.ליומ ריא ןיא ןלָאוושעג זיא גנוצ ריא טציא ןוא ,עיצקעפני טנַאקַאבמוא .רעטקָאד רעד וצ ןעגנאגעג יז ,ןטכארט ןָא .קינילק רעד ןיא ןטעברַא טעוו רָאטקָאד גנַאט לדיימ דיטַאד ליּפש יד ןיא .לדיימ ַא ןלייה וצ ןֿפרַאד ריא .קנערק יד ןריזָאנגַאיד ןוא זמַאזינַאגרָאוָארקיימ ןדישרַאפ ןוא קַאלּפ ןופ .שיניצידעמ ןוא םירישכמ לעיצעּפס ןופ ףליה יד טימ קנערק יד גנולדנַאה .טנוזעג רָאג ןייז טעוו לדיימ יד ןקידנע ריא ןעוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס