שפּיל ןכַיילג סדרַאק עלגנושזד אָנליין

                                   Jungle Cards Match ליּפש

ןכַיילג סדרַאק עלגנושזד (Jungle Cards Match):

.שטַאמ סדרַאק לַאגגנַאשזד יד ןיא ייז טימ ןליּפש וצ ריא ןטעברַאפ לַאגגנַא .ערעדנא ןוא ץנַאפַאלע ,ץָאמרַאמ ,סיסומ ,טגארט ,זליידַאקַארק ,זרעגיט ,ס .סגעל ייווצ ףיוא טיירּפַא קידנעייטש ,ץוס ןיא :געוו ךעלטנייוועגמו ַא .דליב יד ןעיירד וצ ,דלעה לַאקינעדיי ייווצ ןעניפעג וצ - טעברַא ןייד .טַאטש ןענעפע יד ןיא ןריורפרַאפ ןענעז רעדליב ןענוֿפעג .טַייצ ךעלגעמ טסיטרָאש יד ןיא רעדליב יד עלַא ןקעדטנַא יוזַא ןזומ ריא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס