שפּיל שינעטער קַאלב גנידלָאפ אָנליין

                                   Folding Block Puzzle ליּפש

שינעטער קַאלב גנידלָאפ (Folding Block Puzzle):

.שינעטער עווַאקישט ַא עוולָאס טעוו ריא שינעטער קַאלב גנידלָאפ ליּפש ַיי .סקַאלב טימ דלעפ גנייילּפ רעכיז ַא ןריבמָאלּפ וצ זיא ליצ ריא .זלעס ןופ רעמונ רעכיז ַא ןופ ךיז נלעטשפיונוצ טעוו ךיז דלעפ יד .קָאלב ַא ןייז טעוו ייז ןופ רענייא ןיא .לעצ יד ףיוא ןלעטשנָא ןוא סע ןעלקיוועצ וצ ןענעק טעוו ריא .דלעפ םעד ץנַאג סקַאלב יד ןכַאמ ןוא זנַאשקַא ןוא טגעוואב ןייד ןופ סנַא .ליּפש יד ןופ הגרדמ רעווש רעמ ַא וצ ןייג ןוא ןטקנופ ןעמוקַאב ריא םע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס