שפּיל סרעבמונ אָנליין

                                   Numbers ליּפש

סרעבמונ (Numbers):

.ןטכארט לַאקישזדַאל ןוא לכייס רעייז ןריבורּפ וצ זלַאדיר ןוא זויביר ן .ןרעמונ ענעדישרַאפ ילמַאדנַאר טימ טליפעגנָא דלעפ ַא ןלעטשרַאפ יד ףיוא .ץלַא ןכוזרעטנו ילַאפרעק וצ ןֿפרַאד ריא .רדס שיפיצעּפס ַא ןיא ןרעמונ יד טקענַאקרעטני וצ ןֿפרַאד ריא .ערעסערג וצ רערענעלק ןופ ,ליּפשַייב רַאֿפ .זיומ יד טימ הרוש גניטקענַאק יד ןּפעלש טושפ ,ןֿפרַאד ריא ןרעמונ יד ן .ךַיילג רעטַייוו רעד וצ רעטַייוו נייג ןוא ןטקנופ ןופ רעמונ רעכיז ַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס