שפּיל ַאירעזזיּפ אָנליין

                                   Pizzeria ליּפש

ַאירעזזיּפ (Pizzeria):

.געוו ךעלטנייוועגמו ץנַאג ַא ןיא ַאציּפ ַא ןכַאמ טעוו ריא ַאירעזזיּפ ליּפ .סּפַארט לַאקינַאשטעמ ןוא ץַאלּפ ןיא גניגגנַאכ זרעשטקַארטס ןדישרַאפ ןופ ג .ןכאז יד ןופ רענייא ןיא ןייז טעוו עזַאב ַאציּפ יד .עציּפ ַא לַאבמעסַא וצ ןֿפרַאד ריא ןטקודָארּפ יד ןופ רענייא ןטלַאהטנַא טעו .ןליוו ריא גנוטכיר רעד ןיא ץַאלּפ ןיא ןבילקעגסיוא טָאה ריא ץעפייכ י .קיכעלַייק יד ןרילרַאפ טעוו ריא ןוא ,לסָאּפ יד ןיא ןלַאפ טושפ טעוו ַאצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס