שפּיל דָאָאווָאדַאש וצ ןעמוקקירוצ אָנליין

                                   Return to Shadowood ליּפש

דָאָאווָאדַאש וצ ןעמוקקירוצ (Return to Shadowood):

.רעטצניפ ךָאנ לעיצעּפס ,ןייג וצ טינ ןריבורּפ ןשטנעמ סָאוו רעטרע ןענע .טסערָאפ טהגיליווט םעד ןבָאה רימ .טרעהעג ןענעז סדנוָאס ירי ,רעמייב יד ןשיווצ ןענַיישרעד זוָאדַאש לקנו .קיבייא ףיוא ןדנווושרַאפ ,ןעמוקקירוצ טשינ טאה גנַאגרעטנו - נוז ךָאנ .טוה דלַאוו ַא ןיא קידעבעל רערעסרָאס ַא ןעניֿפעג וצ ןליופאב ךלמ רעד ל .חילש ַא ןריפ וצ ןענעק טעוו ןוא געוו םעד טסייוו סאוו רענייא זיולב .דָאָאווָאדַאש וצ ןעמוקקירוצ ןיא ןכאז לעיצעּפס ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד ריא ,

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס