שפּיל טפַאשלעזעג ּפמַאווס אָנליין

                                   Swamp Society ליּפש

טפַאשלעזעג ּפמַאווס (Swamp Society):

.סע ןיא ץעג סאוו זי סע רעוו קעווַא ןּפעלש ךיוא ןענעק רימגַאווק יד ן .םייה רעייז סּפמַאווס טלאה ןוא טבעל רעצעמע ,רעטרע ַאזַא ןיא וליֿפַא רע .להק קנַארק ַא ןופ דילגטימ ַא זיא ןוא עבַאשז ַא זיא יז - ַאסיל ןפערט ט .זלָאזי סָאד ןוא סיוא סנרוט סע .רעגנירג לסיב ַא ץנעטסיזקע ןייד ןכַאמ וצ ריא טגערפ ןידלעה יד ןוא ג .ץקַאפַאטרַא לַאקישזדַאמ עכעלטע ןגרָאברַאפ ןענעז סּפמַאב יד ןשיווצ שזדיס .ייז ןעניפעג ייז ןפלעה ריא ביוא ןבעל ריא ןשיוט ילַאקידַאר ןענעק יי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס