שפּיל ףיורַא קוק רעגנַאווש סעסנירּפ ןפָאלש אָנליין

                                   Sleepy Princess Pregnant Check Up ליּפש

ףיורַא קוק רעגנַאווש סעסנירּפ ןפָאלש (Sleepy Princess Pregnant Check Up):

.רעטקָאד סנַאלובמַא ןַא יוו ןטעברַא טעוו ריא ,ףיורַא קעשט רעגנַאווש סעס .טָאטש ןייד ןופ ןטיבעג יד ןופ רענייא וצ ןפור ַא ןעמוקאב ריא .לָאטיּפש יד וצ לדיימ רעגנַאווש יד ןעמענ טעוו ריא ,ןעמוקנָא ףיוא .קוקכרוד ַא ןעמוקַאב ,לָאטיּפש יד ןיא ךיז ןעניֿפעג ריא יוו דלַאב יוו .טנעיצַאּפ ןייד ןופ דנַאטשוצ יד ןעמיטשַאב וצ ןֿפרַאד ריא .ןריובעג ןרעוו וצ דניק יד ןפלעה ןוא ריא וצ טרובעג ןבעג וצ ןבָאה ט

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס