שפּיל יסנעגרעמע ןָאיטקעררוסער עיסקיּפ אָנליין

                                   Pixie Resurrection Emergency ליּפש

יסנעגרעמע ןָאיטקעררוסער עיסקיּפ (Pixie Resurrection Emergency):

.טסּפַאלַאק םינינב עכעלטע ןוא תוכלמ ףלע יד ןגאלשעג שינרעטיצדרע ןַא .ןטילעג ךלמ םעד ןופ תוביס עכעלטע ,רעבירעד .קינילק ןייד וצ טכארבעג ןיוש ןבָאה סָאוו ץנעיטַאּפ וצ רעטקָאד ַא יוו ף .ןבעל ןציטש טעוו סָאוו לטימ ַא וצ טנעיצַאּפ םעד ןדניברַאפ וצ זיא ןָאט .סיסָאנגַאיד ַא ןכַאמ ןוא טנעיצַאּפ יד ןכוזרעטנו ילַאפרעק וצ ןֿפרַאד ריא .ןברָאק יד ןלייה וצ ןֿפרַאד ריא םירישכמ ןוא סגורד ןדישרַאפ גנייילּפַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס