שפּיל סָארב ָאירַאמ קינָאס אָנליין

                                   Sonic Mario Bros ליּפש

סָארב ָאירַאמ קינָאס (Sonic Mario Bros):

.ָאירַאמ רעדירב יד ןיא גָאטסרובעג ןייד ןייז וצ ןטעבראפ ַאשזדנָאס גָאהעגדעה עוויטקַאער .לַאפ םעד ןיא שטנעמ גָאטסרובעג ןייד רעד רעביא טנַאה טעוו רע סָאוו ,טנַאלַאט לעניגירָא .עלַא ַייב טַייצ ןייק ןיא טעברַא יד טימ עּפָאק םיא ןפלעה ןענעק ריא .םורַא קוק ילַאפרעק ,סיורָאפ ילפ .סניָאק ןבַיילק ןוא סרעטסנָאמ ןדַיימסיו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס