שפּיל פוס סערדזשערי אָנליין

                                   Leg Surgery ליּפש

פוס סערדזשערי (Leg Surgery):

.ןרָאסיכ סיֿפ ַא טימ רעכָאב ַא ףיוא ןטעברַא ןזומ רעליּפש יד .םעלבָארּפ יד עיצַארעּפָא יד סַאשעב דַאטיינַאמילי ןייז טעוו רעבָא ,ןבעל ץנַאג ַא ןריפ טשי Gameplay טונימ 6 זיולב ןבעגעג זיא סָאוו ,ךיז עיצַארעּפָא יד ףיוא ןוא גנוטיירגוצ ןג .ץיירעיריטיד דנַאטשוצ ס' טנעיצַאּפ רעד שרעדנַא ,סרָאררע ַיירד טביולרע ןַייז לַאפ ןייק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס