שפּיל ייטרַאּפ שינעטער :Julien ךלמ םולש לכ אָנליין

                                   All Hail King Julian: Puzzle Party ליּפש

ייטרַאּפ שינעטער :Julien ךלמ םולש לכ (All Hail King Julian: Puzzle Party):

.ייטרַאּפ שינעטער :ןַאילושזד ךלמ םולש לכ ליּפש יד ןיא ןריבורּפ רעווש ַא ריא טיירגעגו .קָאטש יד ףיוא סַאלנַאשוָאמ קידנעייטש ,רומעל ךלמ םעד ןעז טעוו ריא ,ןַאשייקַאלּפַא םעד .יטַאונַאשזדני ןוא ססענלופעסרוָאסער ןַייז ןופ לַייוו סע ןטכיררַאפ וצ ןבָאה רימ ןוא דנ .ןרעדור ַא ןיא ַיירד ןופ ּפיט רעד וצ טיול טערב םעד ףיוא ךעלקערב יד גניווָאמ ,ייטרַא .טקנוּפ ילריַאפ ןליּפש וצ ןֿפרַאד יד רעבירעד ןוא טצענערגאב רעייז זיא טַייצ ליּפש יד .ימ לסיב ַא רָאנ ןֿפרַאד ריא ,דניירטסירנַא ןצנַאט ַא ןיא ןכערב וצ טיירג ,תויתוא ַיינ ן .ילקיטרעוו רעדָא ילַאטנַאזירָאכ ייז גניווָאמ ,סּפישט דלעפ גנייילּפ יד ַייב ןקוק ,עיצַאנ .רעגניי ךלמ ענדָאמ םעד טימ ליּפש יד ןופ ןבשזעכ טצעל יד ןרעסערגרַאפ וצ רדס ןיא טנר