שפּיל Dolphin בָארג סיורג אָנליין

                                   Big Fat Dolphin ליּפש

Dolphin בָארג סיורג (Big Fat Dolphin):

.טנוזעג ןסע וצ ןעגנאגעג ןוא ַיירעמיווש שיפ ןופ ןלוש ץנַאג ווו טקנוּפ טסייוו רע ,ף .Dolphins יד רַאֿפ ךעלרעפעג ןענעז ייז ,סקרַאש יטסרעטדַאלב ןוא זיירג שיפ ווו רעטרע .ץענ יד טמוק ןופ ץערט ןוא זרעטַאדערּפ טימ שינעגעגַאב דידיוווַא רע זַא יוזַא רעטקַארַאכ .רַאפעג ןופ ןעזסיוא םעד ץנעווירּפ ,רעלעט ןענַיישרעד טעוו טכער יד ףיוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס