שפּיל גנָאשזדהַאמ ייט ןופ לזעלג אָנליין

                                   Cup of Tea Mahjong  ליּפש

גנָאשזדהַאמ ייט ןופ לזעלג (Cup of Tea Mahjong ):

.גנָאשזדהַאמ ייט זָאלג ןופ ליּפש יד וצ ריא ןענעקַאב רימ טנַייה .רעמ ןוא סַאנוויטנעטַא ,קיגָאל ןייד ןעלקיווטנַא וצ דנייזיד סעמַאג זלַאדיר ןוא זלַאזַאּפ .גנָאשזדהַאמ ןליּפש טעוו רימ סע ןיא .ַאניישט עטלא ןופ זדנוא וצ ןעמוקעג ןענעז סָאוו ליּפש ַא זיא סאד .ליּפש םעד דעַיילּפ טֿפָא ץַארקַאטסירע ןוא םירש עליפ ?רעגרע רימ ןענעז סָאוו יוזא .זדנוא טימ גנָאשזדהַאמ ייט זָאלג ַא ןיא ןליּפש וצ ןריבורּפ ס לאז .ַאניישט ןופ רוטלוק יד רַאֿפ טמירַאב זיא סָאוו עינָאמערעצ ייט יד ס סע - ליּפש םעד ןופ .ןייב יד ןגיל ןַייז טעוו ווו דלעפ ַא זיא ןַארקע רעד ףיוא זדנוא רעירפ ןבָאה רימ .טקנירט ייט טימ ןדנוברַאֿפ ןַאשקיּפיד ַא זיא ייז ןופ רעדעי .לקיטש ןופ קיטש ַא ןוא לּפעט ַא יוו ןַייז ַיימ סאד .ערעדנא יד רעטנוא ןגיל רענייב יד​​ ןופ עכעלטע .דלעפ יד רָאלק ןוא עלַא ייז זיילַאנַא וצ טעברַא רעזדנוא .רעדליב עבלעז יד טימ סקעשזדבַא רַאֿפ ןקוק ןלעוו רימ ,סָאד ןָאט וצ .ןדניוושרַאפ ייז טיג ןוא ייז ןריטקעלעס רָאנ ייז ןעניֿפעג רימ לָאמַא .טזייוו ןבעגעג ןַייז טעוו ריא ףמַאק םעד רַאֿפ .ןכאז יד עלַא ןקיטַייזַאב וצ ןעגנאגעג ןענעז רימ געוו יד ס זַא .הגרדמ רָאפכרוד ןופ סרוק יד רַאֿפ סונָאב ַא ןבעגעגוצ ךיוא רימ ,ליּפש יד ןופ ףוס יד ן .טַייצ סַאּפש ןעגנערברַאפ טעוו ריא לטַייזבעוו רעזדנוא ףיוא גנָאשזדהַאמ ייט זָאלג ןענעפ .Friends ןייד ןוא ליּפש םעד ןליּפש וצ ןטעבעג ןייז ךיוא ןענעק .טנעגילעטני רעמ ריא ןשיווצ סאוו סיוא ןעניֿפעג ןוא ערעדנא רעדעי טימ טסעמרַאפ ַא ןג