שפּיל טלעוו זָאלב אָנליין

                                   Bubble World  ליּפש

טלעוו זָאלב (Bubble World ):

.ןידדַאלַא​​ ןופ עטכישעג טמירַאב יד ןסיוו עלַא רימ לכ .תוישעמ שיבַארַא עליפ רַאֿפ זדנוא וצ טנאקאב זיא רעטקַארַאכ םעד .ענימסַאשזד ןיסעצנירּפ ןסָאכ וצ םיבנג טושּפ יד ןופ געוו גנַאל ַא ןעמוק טאה רע לַייוו .סערוטנעוודַא ןוא זרעשזדנייד ןופ לופ ןעוועג זיא געוו ןייז .טעדנירגעג ןיוש טאה רעיוט לַאקישזדַאמ ווו לייה שיגַאמ ַא ןיא ןעוועג זיא דלעה רעזדנ .טלעוו ךעלרעדנווו יד ןיא גניררעפסנַארט דלעה רעזדנוא ,סע ןיא גניּפעטס ילוויירב .ןענוֿפעג טאה סע זַא זיא טרָאק םעד ןגעוו טלייצרעד רע ,רענייטש שיגַאמ ןופ טלעוו ַא ן .זנַאשייקוָאל ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ךרוד רעיוט ןרעדנא םעד וצ ךרד רעד ןעוועג זיא סע .רענייטש ערעדנא ןשיווצ ןגרָאברַאפ סדנָאמַאיד ןופ רעמונ רעכיז ַא ןעניֿפעג וצ קיטיינ ז .רענייטש רעַייט ערעדנא ןעמענּפָארַא וצ ןֿפרַאד טעוו דלעה רעזדנוא ייז וצ ןעמוקַאב וצ .לָאצּפָא ןייא ַא ץוש זַא סקיב ַא ןצינ םעד ןָאט ןענעק ריא .ךעלקערב ַיירד​​ ןופ עירעס ַא םערָאפ וצ רענייטש יד ןבָאה טלָאוו קינעטרעטנו יד זַא יוזַא .ןַארקע רעד ןופ ןדניוושרַאפ ייז רעבירעד .זדנַאמייד יד וצ געוו יד רָאלק ןלעוו רימ ,יוזא .סע ןעניוועג וצ סע ןטלַאה וצ ןריבורּפ יוזַא ,טצענערגאב זיא ןכוז ַא ףיוא דיטַאלַא טַיי .graphics דלייטיד יללופיטוַאעב ןוא ןיילירָאטס סיוא קנַאדעג ליק ןייש ַא טאה טלעוו ז .ליּפש םעד ןיא סערעטניא רעייא ןעיצוצ טעוו סָאוו רעפסָאמטַא עווַאקישט ַא ץייירק םעד ע .זדנוא טימ ןידדַאלַא ןופ זרעשטנעוודַא גניזיימַא יד גנורַאפרעד ןוא לטַייזבעוו רעזדנוא