שפּיל מיסאַלז קעגן מאָנסטערס! אָנליין

                                   Rocketville ליּפש

מיסאַלז קעגן מאָנסטערס! (Rocketville):

.סלעוועל גניטייסקי קיצנאווצ רַאֿפ ןטראוו טנעז ריא .ריא וצ דיטסַארטנע ןעוועג זיא ץַאקַאר שירעטילימ ַיינ יד ןופ גניטסעט .ריא רעטכיר זיולב ןריפ וצ גנירג ןוא ,ךעלטניּפ ,שיטקַארּפ זיא סע יוזא .רעסעב יד - ןענרעל םעד ןיא ןענידרַאפ ריא טזייוו רעמ יד רעבָא ,קיטיינ טינ זיא ןבי .זנַאשייקוָאל ענעדישרַאפ עליפ ןעניֿפעג טעוו ריא .זיומ יד טימ לָארטנָאק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס