שפּיל ץהגיל לזמ ןייג עּפלַאמ אָנליין

                                   Monkey Go Happy Lights ליּפש

ץהגיל לזמ ןייג עּפלַאמ (Monkey Go Happy Lights):

.ןרערט ןיא ץסרעב ןוא סמעלבָארּפ עּפלַאמ לסיב ךעבענ רעבָא ,ווי לטינ ףיוא םיוב לטינ י .דנַאלרַאג םיוב לטינ ןעלָאטס טאה רעצעמע זַא סיוא סנרוט סע .געוו יד ףיוא ןפערט טעוו סאוו ענעי ןטעבעג יז סָאוו ,ץקעשזדבַאס ערעדנא ןוא זיקגנַא .סַאּפש ןייז רעדיוו עּפלַאמ ןוא סקַאל ןענעפע ,זלַאזַאּפ עוולָאס