שפּיל 3 עגַאטס ןדירפוצ עּפלַאמ אָנליין

                                   Monkey happy Stage 3 ליּפש

3 עגַאטס ןדירפוצ עּפלַאמ (Monkey happy Stage 3):

.עלבַאלָאסנָאקני עּפלַאמ יד ףליה וצ ןענעק ריא סָאוו סיוא ןעניֿפעג וצ ,3 עגַאטס ןדירפוצ .ןאטעג ןייז טינ ןעק םעד רעבָא ,וָאנייר קיזיר יד ןרעדנוווַאב וצ סיוא טַאג ןוא טּפַאטס .ַאנַאווַאס יד ףיוא ןיילַא ןייג ןוא סקַארט יד ןזָאל וצ דַאטַאביכוָארּפ גנערטש ןענעז סירו .טַייהנעגנַאגרַאפ ןֿפָאלעג רָאנ סאוו ,זוויטיינ יד ךרוד דרעשטּפַאק ןעוועג זיא ןוא ןרָאה .ELEPHANTS ןופ סקסַאט ןעצ ןעניֿפעג וצ םיא ןטעבעג טָאטשנַא רעבָא ,ןבעל​​ ןופ עּפלַאמ יד .גנירג סקסַאט ןופ ךעלקערב גנוייגרעד רעבָא ,קרַאמ יד ןיא לסקעוו וצ סַאשזדייטנַאוודַא .ןכאז ךעלצונ ןוא קיטכיוו ןריפרַאפ טשינ וצ ,סוקָאפ ןוא טייקיטעט ךרַאמ ןייד ןופ טכַא .טנגעג רעד ןיא טסוק רעדעי קעשט ןוא וָאנייר יד ןעמרָאק וצ ןסעגרַאפ טינ ןָאט ,יטעשַאמ .ןלַאפרַאפ רעדייסעק ןוא ןידלעה רעזדנוא ןטיילגַאב םוטעמוא זַא זיקגנַאמ לסיב ןעצ ןבַיי .דעעּפסדָאג ריא ןשטניוו ןוא עּפלַאמ ַא זנעּפס רע ,דליוו ַא ןופ רענייב יד טנַאה ריא ךָאנ .רעטכעלעג סַאשזדייטנַאק סַאּפש ןוא גנומיטש ךיוה ריא עּפלַאמ זנַאשקַא ךַיילג ןַייז וצ ןעמ .Smartphone רעדָא טעלבַאט ןייד ףיוא ןידלעה טבילַאב ןייד טימ ןפערט וצ טייהנגעלעג ַי