שפּיל ראה טעּפּפוּפ יד ירָאטס עקצַאצ אָנליין

                                   Toy Story The Puppet Master ליּפש

ראה טעּפּפוּפ יד ירָאטס עקצַאצ (Toy Story The Puppet Master):

.זוָארעבליוו - תויתוא ןוטרַאק ערעדנא ףליה וצ ןעמוק Friends ןיימ טימ שידיא ידווו .ןַאלּפ ןופ ןשיוט ,ןַאשיירעטלָא ןיילק ַא ןֿפרַאד סרעּפּפילק .סעצָארּפ שירעפעש גניטייסקי ַא ןעניֿפעג טעוו ריא ,ןישַאמ ַא ןבַיילק .זרעליוּפס ,ץייל ,ןַאלּפ דָאר ,ןרילָאק יד ןבַיילק .טייקכעלנעזרעּפ טַאג טאה ןישַאמ יד זַא יוזַא ,טַייז געוו יד ףיוא רעטסומ ַא ןגיילוצ .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס