שפּיל גנָאשזדהַאמ שיסַאלק אָנליין

                                   Classic Mahjong ליּפש

גנָאשזדהַאמ שיסַאלק (Classic Mahjong ):


.תודוס ןוא זלַאזַאּפ ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא גניוולַאס ןיא טַייצ רעטָאּפ רעייז ןעגנערברַאפ .גנָאשזדהַאמ שיסַאלק שינעטער עווַאקישט ַא ןלעטשרָאפ וצ ןליוו רימ ,רוטילקת יד רַאֿפ זיא .גנָאשזדהַאמ שיסַאלק ַא זיא ליּפש סאד .טושּפ רעייז זיא סע םיללּכ .זגניָארד ןוא סלָאבמיס ייז ףיוא ןלעטש וצ ךעלדנייב יד טלעטשעג ןענעז סָאוו ףיוא דלע .רענייב ערעדנא יד רעטנוא ןייז טעוו ייז ןופ טפלעה ןוא ,סעּפַאש קירטעמַאישזד ןופ טַי .סקעשזדבַא יד ןופ דלעפ יד רָאלק ןוא ךעלכיק יד לַאנַאמסיד וצ זיא טעברַא ןייד Carefully עבלעז יד רַאֿפ קוק ןוא ךעלדנייב יד ןקוקכרוד. .זיומ יד טימ ייז ףיוא קילק ַא ןבעג ךרוד ייז ןריטקעלעס ,ךעלנע ייווצ ןעניֿפעג ריא .טזייוו ליּפש ריא ןבעג טעוו ייז ןוא ,דלעפ רעד ןופ ןדניוושרַאפ ןלעוו ייז ,טירט יד .ץעפייכ ןייק ןייז טעוו סע דלעפ יד ףיוא ןעוו ןעגנאגעגכרוד זיא הגרדמ יד .ליּפש םעד ןיא רעטסַיימ ַא ןרעוו ןוא גרָאז רעייז עלַא ןזַייוו וצ יוזא .רעטלע ןייק ןופ רוטילקת רַאֿפ דנייזיד זיא ןוא גניטייסקי ץנַאג זיא גנָאשזדהַאמ שיסַאל .שינעטער םעד עוולָאס רָאג ריא זיב ןייג ןזָאל טשינ טוט ןוא ריא זרעשטּפַאק סע ,ליּפש י .לטימ ןייק ףיוא ןוא םעטסיס גניטיירעּפָא ןייק ףיוא סע ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד ריא .ליּפש גניטייסקי םעד ןופ טלעוו רעד ןיא ךיז נקוטרעטנו ןוא ץַאלּפ רעזדנוא ףיוא גנָאש

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ