שפּיל סנעילַא 8 ילעעהוו אָנליין

                                   Wheely 8 Aliens ליּפש

סנעילַא 8 ילעעהוו (Wheely 8 Aliens ):

.ןענישאמ ןופ טלעוו ךעלרעדנווו ןוא ןייש יד וצ םיאבה םיכורב .תועינמ עלַא ןעמוקַאב החלצה וצ תלוכיב ןעוועג זיא יז יוזַא ,ןישַאמ טיור יד ןפלעה ןל .עוועזָאר ןשַאררעבי וצ ליוו עקַאט ןישַאמ טיור .Friends רעזדנוא לכַיימ ייז טעוו יוו ,ריא ףיוא סדנעּפעד זיולב ןוא םירג ןעמוקנָא ט .ריא וצ רַאבקנַאד רעייז ןייז טעוו ןישַאמ טיור ןוא סקסַאט עלַא ןריפכרוד