שפּיל 5,1 ןטייט ינַאב אָנליין

                                   Bunny Kill 5,1 ליּפש

5,1 ןטייט ינַאב (Bunny Kill 5,1):

.רעטופ קיכוּפ סַייוו ַא טימ קילָארק טויק סיורא ץַאבַאר ץרַאווש ןוא יורג יד ןשיווצ .ערעדנא יד יוו טינ ,שינעפעשַאב ַא ןעוועג זיא סע זַא יוו טינ טאה ייז ,םַאזיורג ןענע .ךעייצער שיכצָאר ַא ןיא טרעקעג קילָארק טויק טוג ַא ןופ טַאטלוזער ַא יוו ןוא ,ןקירעדי .ןעלסילש יוו יד גנילוָארטנַאק ךרוד םיא ןפלעה ןענעק ריא ןוא ,סרעדנעפפָא יד ןופ עלַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס