שפּיל 1-4 לזמ עּפלַאמ אָנליין

                                   Monkey Happy 1-4 ליּפש

1-4 לזמ עּפלַאמ (Monkey Happy 1-4):

.ןסעגרַאפ וצ טשינ ךיז ןגעוו ריא ןענָאמרעד וצ ליוו עּפלַאמ טויק .גנומיטש טוג ַא ןיא ריא וצ טרעקעגמוא ,ייז לַאגגנַאטנַא ריא ןפלעה וצ ריא טעב ןוא תו .ןידלעה ענייש רעטסעווש ןוא רעדורב לסיב יד ןעלמַאז וצ ןסעגרַאפ טינ ןָאט ,זלַאזַאּפ עו .גנילַאווַארנַא חילצמ עּפלַאמ יד טימ ןעמאזוצ האנה ןוא זיומ יד טימ רעטַייוו נייג