שפּיל ןייג ןָאמעקָאּפ רעדיר אָנליין

                                   Ryder Pokemon Go ליּפש

ןייג ןָאמעקָאּפ רעדיר (Ryder Pokemon Go ):

.ןייג ןָאמעקָאּפ ַייב ייז טימ ןליּפש ,לָארטַאּפ עלעטניה רעדנַאמַאק - רעדיר ןטעבעג ןָאמעקָא .סרעטסנָאמ ענעשעק ןכוז עימעדיּפע דעטקַארטנָאק ןבָאה תויתוא ליּפש וליֿפַא ןוא ,טלעוו עצ .ווָאלָאבעקָאּפ ליפ יוו רעגַאל םעד רַאֿפ טאה סלעוועל זיבייב ףניפ ןעניֿפעג וצ דלעה רעד .רעדיר לטיה דידנַארב ןַייז טעוו ןָאלַאב טליפעגנָא -ףיוא .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג