שפּיל סמורף הויז דעקאָראַטינג אָנליין

                                   Smurf House Decorating ליּפש

סמורף הויז דעקאָראַטינג (Smurf House Decorating):

.םייה םולח ןייד ןכַאמ וצ טַייצ​​ ןופ עמוס עסיוועג ַא רַאֿפ ריא ןופ required זיא ןַאשיי .ןצונ ןענעק ריא זַא סלַאירעטַאמ ענעדישרַאפ ןופ רעמונ סיורג ַא ןעניֿפעג ןענעק ריא סלַא .עיצקעלעס סיורג ַא ץנַאג ןבָאה טעוו ריא .ןליוו ריא סָאוו ,זיוה יד ןופ םערָאפ ןוא רילָאק ןייק ןבַיילק ןענעק ריא .זיומ רעטויּפמָאק ַא ןצינ ךרוד ליּפש םעד ןופ לָארטנָאק .םייה ןייד ןיא ןֿפרַאד טעוו ריא ץלַא ןשיוט ןוא סלַאירעטַאמ ןייד ןריפ ריא סּפלעה סע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס