שפּיל גנוריסַאּפ Friend לופטעגרָאפ אָנליין

                                   Forgetful Friend Adventure ליּפש

גנוריסַאּפ Friend לופטעגרָאפ (Forgetful Friend Adventure ):

.Friends יד עלַא ןכוזַאב וצ געוו יד ןעקנעדעג וצ שיפ יולב יד ןפלעה ןוא ססענלופטעג .תויתוא ענעדישרַאפ טימ דיטירג ןוא םַאווס ַארָאד וצ ייז ןרזחרעביא ןוא תורוש רשק ןופ .טַייקיייפ ןייד ןזַייוו ןוא זיומ יד טימ רעטַייוו נייג .ןרזחרעביא ,טשינ טוט סע ביוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס