שפּיל שינעטער געזבָאל םָאט אָנליין

                                   Tom Jigsaw Puzzle ליּפש

שינעטער געזבָאל םָאט (Tom Jigsaw Puzzle):

.זלַאזַאּפ יד עלַא ףיורַא ןגייל ריא ןעמַאזוצ זַא יוזַא ,ליּפש םעד ןיא טלמאזעגנלא תויתוא .ןעניֿפעג טינ ןענעק רע ַיינ ןוא ,זלַאזַאּפ ביל עקַאט םָאט זַא טקַאפ יד .דמעמ םעד ןופ סיוא געוו ַא טימ ףיורַא ןעמוקעג רע .ךעלקערב ןיילק ןיא ןכארבעצ ןוא ,Friends רעטסעב ןייז ןוא רע סע ווו רעדליב ןעמונ .טַייצ םומינימ יד ןיא זלַאזַאּפ יד ןעלמַאז ץַאק םָאט רענדער יד ןפלעה וצ ןבָאה ריא טציא .סַאּפש יד ןבייהנָא ןוא ןלַיי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס