שפּיל עדנעגעל ַא ןופ בייהנָא :2 סעללישטַא אָנליין

                                   Achilles 2: origin of a legend ליּפש

עדנעגעל ַא ןופ בייהנָא :2 סעללישטַא (Achilles 2: origin of a legend ):

.ןשטנעמ ןַייז ןצישַאב וצ טיירג זיא סעללישטַא שידלעה סרָאטַאידַאלג סיורג יד ןוא טלאה .רַאפעג ןופ טנָארפ ןיא ןטלַאה ןוא טנַייפ יד ןרעטשעצ וצ סעסרָאפ עלַא טימ ןפמעק טעוו ר .עיסימ םעד ןריפסיו וצ ןעמַאזוצ ךיראת .ןטירטסיורא יד ןסיוטשּפָא ןוא זנַאג ,דרעווש ,זיּפש ַא ןפרַאוו טלָאמעד ןוא ,ןעלסילש לע .ךיוה ןעגנירּפש וצ תלוכיב זיא דלעה רעד ,ךיוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס