שפּיל עדנעגעל ַא ןופ בייהנָא :2 סעללישטַא אָנליין

                                   Achilles 2: origin of a legend ליּפש

עדנעגעל ַא ןופ בייהנָא :2 סעללישטַא (Achilles 2: origin of a legend ):

.ןשטנעמ ןַייז ןצישַאב וצ טיירג זיא סעללישטַא שידלעה סרָאטַאידַאלג סיורג יד ןוא טלאה .רַאפעג ןופ טנָארפ ןיא ןטלַאה ןוא טנַייפ יד ןרעטשעצ וצ סעסרָאפ עלַא טימ ןפמעק טעוו ר .עיסימ םעד ןריפסיו וצ ןעמַאזוצ ךיראת .ןטירטסיורא יד ןסיוטשּפָא ןוא זנַאג ,דרעווש ,זיּפש ַא ןפרַאוו טלָאמעד ןוא ,ןעלסילש לע .ךיוה ןעגנירּפש וצ תלוכיב זיא דלעה רעד ,ךיוא